LAT
  / Jaunumi

 

Attli no ELJA50 tikans ar
Rihardu Kolu 

 

108260

Esat aicinti uz sarunu ar Rtu Muktupvelu, piektdien 11.oktobr "Birojnc"
02.10.2019


Esat laipni lgti uz krtjo "ELJA50" rkoto piektdienas vakara paskumu, kur oreiz paais viesis bs Latvijas Kultras akadmijas rektore Rta Muktupvela.

Beigusi Vias Pedagoijas universittes Vstures fakultti 1989. gad[1] un kop 1993. gada dzvo Latvij. Latvijas Kultras akadmij 1996. gad iegts maistra grds un 2005. gad doktora grds kultras teorij, aizstvot promocijas darbu "Inkulturcijas figuratvo formu saldzino analze. No 1999. gada ldz 2003. gadam strdjusi Radio Brv Eiropa un no 2003. gada ldz 2009. gadam bijusi Lietuvas urnla Kultros barai redkolijas locekle. Kop 2007. gada darbojas Latvijas Kultras akadmijas Zintnisks ptniecbas centr k vado ptniece.

2014. gad Latvijas Kultras akadmijas Satversmes sapulce Rtu Muktupvelu ievlja par Akadmijas rektori, kas k vienu no svargkajiem uzdevumiem ir definjusi nepiecieambu veicint izcilbu viss Akadmijas darbbas joms  akadmiskaj, mksliniecisks jaunrades un ptnieciskaj. Kop 2014. gada Rta Muktupvela vada Valsts Ptjumu programmu Habitus. Latvijas tradciju ilgtspja inovatv vid, kop 2016  Eiropas savienbas ptniecbas un inovciju programmas Horizon2020 projekta Critical Heritages: performing and representing identities in Europe. CoHere Latvijas sekciju. Rta Muktupvela ir Latvijas Zintnes padomes Humanitro un socilo zintu nozares eksperte, Latvijas Zintnes padomes locekle, Latvijas Augstskolu profesoru asocicijas valdes locekle, Latvijas Nacionls kultras padomes prieksdtja, Latvijas Mkslas augstskolu asocicijas vadtja, starptautisku organizciju un redkoliju locekle.

No 2017. gada ldz 2021. gadam Rta Muktupvela ir Latvijas prstve UNESCO Starpvaldbu komitej kultras izpausmju daudzveidbas aizsardzbai un veicinanai[3], k ar ir dalbniece daudzs starptautisks organizcijs  Starptautiskaj Socioloijas asocicij, Eiropas Socilantropologu asocicij, Starptautiskaj Etnoloijas un folkloras biedrba u.c. Ldzs zintniskajai darbbai (aktva dalba konferencs, redkolijs, zintnisko publikciju izstrde, promocijas darbu vadana un recenzana) via darbojas radoos projektos: muzicjusi kop ar Iiem (dziedjusi Leldes un Zemes vza lomu Iu muziklaj uzvedum Splju, dancoju), vairkus gadus ir piedaljusies projekt Dabas koncertzle, kop ar dzvesbiedru profesoru Valdi Muktupvelu ir uzstjusies gan Latvij, gan rzems  ASV, Norvij, Somij, Polij, Zviedrij u. c. Rta Muktupvela ir piedaljusies vairku mzikas albumu tdu k Vairas dziesmas, Imanta Kalnia Tres dziesmas, Iu Kaza kpa debess, Ne uz vienu dienu u. c. sagatavoan

Sarunas gait  ar jums bs iespjas uzdot savus jautjumus Rtai Muktupvelai par kultru, mziku un citm jums interesojom tmm.

Kad: piektdien, 11.oktobr, plkst. 19:30.
Kur: "Birojnc", Dzirnavu iela 84 k-2 (Berga Bazrs), Rga, LV-1050 Tlr. 67288407 (www.birojnica.lv)

K jau vienmr, kafejnc bs pieejami dzrieni par mrenm cenm.

Visi laipni gaidti!

ELJA50 valde 
      Atpaka

 ELJA50 formums LNB par
Aizliegto kongresu
1968"

Vairk informcijas

Video siets

FOTO galerija
 


 
ELJA 50

12. kongresa programma


Visas zias